sake

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: En els parlars orientals es diu amb [e] la vocal .