sorprendre

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant r que no sona
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellončs i amb vocal neutra en mallorquí
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)