nord-americā

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • o oberta arreu
  • Els grups rt, rd, st i plurals
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)