mānager

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Les consonants j, g intervocāliques
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)