misantrop

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La paraula misantrop és aguda.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • o oberta arreu
  • Accentuaciķ de cultismes