milió

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars