meteorit

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La paraula meteorit és aguda.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Accentuaciķ de cultismes