major

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars
  • La consonant r en paraules agudes