molotov

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La v es pronuncia com una f.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)