leucòcit

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Aquesta paraula és plana.

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • o oberta arreu
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Accentuació de cultismes