iķ

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: la 'i' en aquesta paraula no és consonāntica, sinķ vocālica, de manera que és bisílˇlaba i l'article al davant s'apostrofa