il·lògic

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l·l
  • Les consonants j, g sempre sonores
  • Les consonants j, g intervocàliques