il·lustració

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l·l
  • i + vocal (diftong)