iode

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: la 'i' a principi de paraula sol ser consonāntica, com en aquest cas.

Consulteu també:

  • o oberta arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)