interessos

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)