fluït

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: S'ha de distingir fluït (amb hiat, com passa a reduït) de fluid (amb diftong, com passa a la paraula buit).