fotosíntesi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • o tancada arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Accentuaciķ de mots plans en rossellončs i mallorquí
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica