esfinxs

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La -s final no sona.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant x inicial i postconsonāntica