decisiķ

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellončs i tancada a la resta de parlars