avellana

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Elisions de a inicial
  • El ieisme
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)