atmosfera

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Els grups tm, tn, pn, bn
  • Accentuaciķ de cultismes
  • e tancada arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)