alvocat

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: alvocat i advocat tenen significats diferents.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)