aerosol

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • aero
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant į
  • La consonant s intervocālica sorda
  • o oberta arreu