aerodināmica

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • aero
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Accentuaciķ de mots plans en rossellončs i mallorquí
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)