anālisi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Accentuaciķ de mots plans en rossellončs i mallorquí
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica