consola

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Diferčncies en la distribuciķ d'os obertes i tancades
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)