cārrega

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No s'ha de pronunciar carga.

Consulteu també:

  • La consonant r vibrant
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)