Orpesa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Topōnims amb o ātona
  • Respecte per la pronúncia no local dels topōnims amb e tōnica
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica