Ausiās March

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Accentuaciķ de topōnims i antropōnims
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica