čmfasi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • La consonant m
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica