ig

<ig>

El grup <ig> és sord i sona com si s’escrivís amb <tx>: botx (<boig>), gotx (<goig>), ratx (<raig>)...

Paraules que presenten aquests fenomens:

enmig

faig

goig

migjorn

Mont-roig

raig

raigs

xafardeig


Més informació:
  • Les consonants j, g en plurals amb os