Les consonants j, g en plurals amb ...

<j>, <g> en plurals amb <-os>

La <g> i la <j> són africades en valencià i fricatives a la resta de parlars. En mallorquí, però, la <j> intervocàlica es pot pronunciar africada o fricativa: batedjos o batejos, bodjos o bojos...

Paraules que presenten aquests fenomens:

assajos

batejos

bojos


Més informació:
  • Les consonants j, g sempre sonores