La consonant g intervocàlica

<g> intervocàlica

S’ha de pronunciar la <g> intervocàlica de les paraules que en porten (aigua, agulla, jugar…) i evitar la hipercorrecció d’afegir-ne en paraules que no en duen  (braó, i no *bragó).

Paraules que presenten aquests fenomens:

agulla

aigua

embriaga

encepegar


Més informació:
  • Les consonants j, g intervocàliques