Els grups dm, pm, bm

<dm>, <pm>, <bm>,

En alguns aplecs consonŕntics com <dm> (administrar), <pm> (capmŕs), <bm> (submarí), <tn> (čtnia), l’assimilació de la consonant oclusiva és estŕndard: amministrar, cammŕs, summarí, čnnia. També s’assimila la consonant oclusiva de l’aplec consonŕntic <dv> (advocat > a[bb]ocat o a[vv]ocat, segons la varietat). La pronunciació ortografista és, tanmateix, estŕndard.

Paraules que presenten aquests fenomens:

admirable

admissible

admissió

advocat

submarí

submarina

submergir

submissió


Més informació:
  • Els grups dd, dh, ds