El grup tll en els mots bitllet,...

<bitllet>, <ratlla>

En valencià i en mallorquí, sona amb ela el grup <tll> que trobem en paraules com ratlla > ralla, bitllet > billet, butlletí > bulletí o rotllo > rollo.

Paraules que presenten aquests fenomens:

bitllet

bitlleter

bolletí

desenrotllar

ratlla

ratllar

rotlle

rotllo

rutllar


Més informació:
  • La consonant l
  • El grup tl en cultismes